Palau Horizon紙に掲載された記事

[Palau Horizon紙2005年10月11日付け(Vol.8 No.21)1面]

写真は,左から岩田紘明(4年生),今村仁美(アクセス研究員),辻原,柏木史成(4年生)